Algemene voorwaarden

De gebruiker erkent onderhavige algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard tot een bestelling over te gaan.
De consument, jonger dan 18j dient de toestemming te vragen van één van de ouders of voogd om een bestelling te plaatsen en/of over te gaan tot de betaling ervan. Door de algemene voorwaarden te aanvaarden bevestigt de consument, beneden de leeftijd van 18j, deze toestemming te hebben bekomen.

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: Dog ‘ O Design
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop of afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, aldus zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
De website : www.dogodesign.be
Dagen: kalenderdagen

IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE ONDERNEMER

Dog ‘ O Design
Maatschappelijke zetel: Lavoordestraat 16C Wingene 8750
KBO: 0844.635.319
Tel: 0474646061 – 0494509284
Mail: dogodesign@telenet.be
Website: www.dogodesign.be

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer via de website en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld op de website. De consument wordt geacht deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard, door de bestelling te plaatsen. Indien de consument dit wenst kan hij steeds een copie van deze algemene voorwaarden vragen per mail op dogodesign@telenet.be

HET AANBOD

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten/diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
De prijs inclusief belastingen
De eventuele kosten van aflevering
De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst

DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod, van huidige algemene voorwaarden en het voldoen aan de bij het aanbod gestelde voorwaarden
Eens de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Gezien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Gezien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen vanaf de aanvaarding van het aanbod van de ondernemer de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen en zonder vergoedingen te betalen. Het herroepingsrecht wordt uitgeoefend door de consument via een ondubbelzinnige verklaring (per aangetekend schrijven of e-mail) waarbij de consument de ondernemer op de hoogte stelt van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product enkel en alleen uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies

UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen de 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding van het herroepingsrecht zendt de consument het product terug. De consument zendt het product terug, zorgvuldig ingepakt, met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte instucties.
Indien de consument het goed niet terugzendt, is de ondernemer geen terugbetaling verschuldigd.
Als de overeenkomst tijdig wordt herroepen en de goederen tijdig worden teruggezonden, zoals hierboven omschreven, betaalt de ondernemer aan de consument alle betalingen die tot op dat moment zijn gedaan terug aan de consument, met uitzondering van de leveringskosten indien de levering reeds is gebeurd.
De terugbetaling gebeurt binnen de veertien dagen nadat de ondernemer de wens tot herroeping heeft ontvangen van de consument indien het product nog niet is geleverd. De terugbetaling gebeurt binnen de veertien dagen nadat de ondernemer de terugzending heeft ontvangen van de consument indien het product reeds was geleverd.
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten voor terugzending voor rekening van de consument
De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 7 en of van ondeugdelijke verpakking bij de retourzending
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht en de terugzending ligt bij de consument
Indien de consument het product laattijdig terugzendt of indien de ondernemer vaststelt dat de consument niet zorgvuldig is omgegaan met het product en de verpakking of de retourzending niet met zorg heeft verricht, zendt hij het product binnen de veertien dagen na ontvangst terug aan de consument en blijft de consument de gehele aankoopsom (meer de kosten van verzending door de ondernemer) verschuldigd

UITSLUITING HERROEPINGSLRECHT

De consument beschikt niet over een herroepingsrecht voor volgende producten

  • Producten die door de aannemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (maatwerk, aanbrenging van wijzigingen of personalisatie op vraag van de consument, bestellingen die niet standaard via de webshop worden aangeboden etc…)
  • Producten die door hun aard of verpakkingswijze niet kunnen worden teruggezonden (bulkproducten, producten van aanzienlijke omvang…)
  • Producten die snel kunnen bederven of verouderen
  • Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft
  • Producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
  • Producten die, eens geopend of éénmalig gebruikt, kunnen zijn gecontamineerd met vreemde stoffen of bacteriën, waardoor de gezondheid van de ondernemer of de toekomstige consument en zijn omgeving een gevaar kunnen lopen

DE PRIJS

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW- tarieven
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn incl. BTW

CONFORMITEIT EN WETTELIJKE GARANTIE

De conformiteit van het geleverde roerend goed wordt vermoed wanneer:
De gekochte zaak in overeenstemming met de beschrijving die de ondernemer eraan gegeven heeft.
Het gekochte goed geschikt is voor elk bijzonder door de consument gewenst gebruik. Voor zover dit is meegedeeld en ook door de ondernemer werd aanvaard.
Het gekochte goed geschikt is voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen
De gekochte zaak de kwaliteit en de prestaties biedt die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de consument redelijkerwijze mag verwachten, gelet op de aard van het goed en op de eventuele door de ondernemer, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededeling over de bijzondere kenmerken ervan, namelijk bij de reclame en de etikettering
De ondernemer is aansprakelijk voor elk ernstig gebrek aan conformiteit dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zicht manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voorgenoemde levering
Naar keuze van de consument zal de ondernemer
Ofwel het product te herstellen of vervangen, zonder kosten voor de consument, tenzij het onmogelijk of buiten verhouding is. De consument zal enkel recht hebben op vervanging indien de herstelling onmogelijk is of niet in verhouding tot de waarde van het goed of de aard van het gebrek
Ofwel door de prijs te verlagen of door de overeenkomst te beëindigen door terugbetaling van de verkoopprijs, wanneer de herstelling of vervanging onmogelijk of buiten verhouding is of niet kan worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn en zonder enige overlast voor de consument
De consument heeft niet het recht om bij een gebrek van geringe betekenis ontbinding van de overeenkomst te eisen.
De consument verbindt zich ertoe de goederen of diensten enkel aan te wenden voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en overeenkomstig de normale gebruikwijze en gebruiksintensiteit ervan. Ieder gebruik in strijd met voorgaande bepaling en ieder professioneel gebruik of gebruik op de wijze waarop een professioneel dit zou doen, doet de wettelijke garantie vervallen.
De consument verbindt zich ertoe de producten op hun conformiteit en zichtbare beschadigingen te controleren binnen de 24 uur na de levering en zichtbare gebreken onmiddlijk na de controle van de levering te melden aan de ondernemer en ten laatste 48 uur na de levering, vergezeld van de nodige bewijzen. Bij bewezen beschadigingen of niet-conformiteit zendt de consument de goederen terug aan de ondernemer, op de kosten van de ondernemer en verzendt de ondernemer een onbeschadigd en conform product terug op zijn kosten.
Zichtbare gebreken die niet werden gemeld binnen de 48 uur na de levering worden geacht door de consument te zijn veroorzaakt.
De consument verbindt zich ertoe om onzichtbare gebreken te melden aan de ondernemer, onmiddellijk na de ontdekking ervan, vergezeld van de nodige bewijzen. De consument en de ondernemer zullen vervolgens handelen volgens de bepalingen van de wettelijke garantie en, na afloop van de wettelijke garantie, volgens het gemeen recht

LEVERING EN UITVOERING

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Vergissingen in het opgegeven adres die een meerprijs veroorzaken in de verzending of die de vermissing van de levering veroorzaken komen ten laste van de consument
De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken
Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien levering van een besteld procuct onmogelijk blijkt te zijn, of indien een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden of een gelijkwaardig vervangproduct aan te vragen
De ondernemer zal zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Indien zulks niet mogelijk is, of indien de consument dit niet wenst, zal hij de door de consument betaalde aankoopsom meer de reeds betaalde verzendingskosten onverwijld terugbetalen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of tenzij de vermissing gebeurde door toedoen van de consument

KORTINGSCODES

Kortingscodes zijn niet toepasbaar op artikelen in promotie of op artikelen die deel uitmaken van een actie
Kortingscodes zijn niet cumuleerbaar met lopende aanbiedingen, tenzij anders is aangegeven
Kortingscodes worden niet in contanten uitbetaald

BETALING

Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan tegelijkertijd en ten laatste op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling

KLACHTENREGELING

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en omtrent verborgen gebreken moeten onmiddellijk nadat de consument de gebreken of de foutieve uitvoering heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, vergezeld van de nuttige bewijsstukken, worden ingediend bij de ondernemer. Klachten worden verstuurd per mail of per aangetekend schrijven. Laattijdige of vage klachten ontslaan de ondernemer van diens conformiteits – en garantieverplichtingen.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten

GESCHILLEN

Alle geschillen voortspruitend uit de uitvoering van de overeenkomsten bedoeld in huidige algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden gebracht voor de rechtbanken van het arrondisement Brugge en worden beslecht overeenkomstig het Belgisch recht

PRIVACY STATEMENT

De ondernemer respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.
De ondernemer zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en stelt gegevens enkel beschikbaar aan derden die betrokken zijn bij de uitvoering van een bestelling. Voor al het vorige vraagt de ondernemer de gebruiker eerst om toestemming alvorens zijn persoonsgegevens te gebruiken
Bij elk bezoek aan de website herkent de webserver van de ondernemer automatisch de domeinnaam en het email-adres van de gebruiker.
Bij een bezoek aan de website bewaart de ondernemer

  • Het email-adres als de gebruiker boodschappen/vragen plaatst op deze website
  • Het email-adres dat de gebruiker aan de ondernemer communiceert
  • De domeinnaam van andere sites die de gebruiker geraadpleegd heeft om naar de website te gaan
  • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die de gebruiker op deze website geraadpleegd heeft.

Bij inschrijving voor de nieuwsbrief gebruikte de ondernemer de door de consument opgegeven gegevens om enkel de nieuwsbrief toe te zenden. De gebruiker kan zich ten allen tijde afmelden voor het ontvangen van deze nieuwsbrief. Alle gebruikers hebben het recht om persoonlijke informatie die de ondernemer van hen bijhoudt in te zien of te wijzigen. Op verzoek geeft de ondernemer de gebruiker inzage tot persoonlijke gegevens. Indien de informatie die de ondernemer bijhoudt onjuist is, dan heeft de gebruiker het recht om deze informatie te laten verbeteren.

COOKIES

Een cookie is een stukje informatie dat wordt verzonden door een internetserver en door de browser wordt opgeslagen op de vaste schijf van de computer van de gebruiker. De ondernemer gebruikt de cookies om gebruikers te herkennen na een eerste bezoek. Cookies geven ons informatie over de diensten van de ondernemer en stellen hem in staat om deze aan te passen aan de wensen van de gebruiker
De gebruiker aanvaardt het gebruik van cookies, bij het bezoeken van de website. De gebruiker kan op elk moment de cookies uitschakelen door de desbetreffende instellingen op de browser aan te passen